KVKK Aydınlatma Metni

Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemeye önem veriyoruz. Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesinde, sunduğumuz hizmetlerden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz özel nitelikte kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

İşbu doküman ile hangi kişisel verilerinizi topladığımız, bunları nasıl ve ne amaçlarla kullandığımız, kimlerle paylaştığımız, nasıl korumaya çalıştığımız, bu verilere ilişkin haklarınız ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ile bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kişisel Veri : KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : KVKK kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatı ile, Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, Muayenehanemizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, imha edilecek ve KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler kapsamında olan sağlık verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın sağlık verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması yönetimi ve benzeri amaçlarla; internet sitesi, anket, sosyal sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verilerinize örnekler aşağıda yer almaktadır;

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Cinsiyet, Nüfus cüzdanı Seri Sıra No, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, sigorta ve hasta protokol numarası, özel sağlık sigortasına ilişkin veriler, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek (belirlenebilir) diğer kimlik verileri v.b.),

 • İletişim Bilgileriniz veya Veli/Vasinizin İletişim Bilgileri (Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon No ile müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen Kişisel Verileriniz)

 • Müşteri İşlem ve Finans Bilgileriniz (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal veriler, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileri v.b.)

 • Sağlık Bilgileri Bilgileriniz (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri, hasta tıbbi raporları, tanı bilgileri, kalıtsal hastalık/tıbbi öykü bilgileri, kullanılan ilaçlar, sigara kullanım bilgisi, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile veriler v.b.)

 • Cinsel Hayata İlişkin Bilgileriniz

 • Genetik Verileriniz

 • Tedavi öncesi ve tedavi sırasında elde edilen fotoğraf, video gibi görsel kayıtlarınız,

 • Uzaktan bağlantı sistemleri ile görüntülü görüşme danışmalık hizmetini almanız veya sosyal medya üzerinden ulaşım sağlayarak danışmanlık hizmeti almanız durumunda, hizmetle ilgili olarak elde edilen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sağlık verileriniz ve bununla bağlantılı cinsel hayat ile genetik verileriniz yanında görsel ve işitsel verileriniz, Görüşme Kayıtlar, Hasta Dosyası, özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verileriniz,

 • Randevu/kayıt bilgileri, talep şikâyet bilgisi, promosyon bilgileri, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları,

 • Muayenehanemizde ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,

 • Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi ait tüm web siteleri, online hizmetler ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel verileriniz,

 • Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair Kişisel Verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair Kişisel Verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü Kişisel Verilerinizi kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Görüntülü Danışanlık Hizmet Sunumu,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Muayenehanemizin iç işleyişi ile günlük uygulamaların (tedavilerin) planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin yönetilmesi,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında serbest meslek makbuzu/fatura tanzim etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme ve kampanya amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, danışma hattı bölümleri tarafından bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması,
 • Muayenehanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler ile,
 • Diğer-Tıbbi Teşhis Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Diğer-Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Sağlık Hizmeti Sunumu amaçlarıyla işlenebilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi fiziki arşivlerinde ve/veya bilgisayar ortamlarına nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER

Kişisel veriler ile Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıda sayılan haller (KVKK m.5 m.6 ve Yönetmelik m.7) durumunda açık rıza aranmaksızın Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 8. Sağlığın korunması, tıbbi teşhis, tedavi veya sağlık hizmetlerinin yönetimi için gerekli veriler ise, ancak sır saklama yükümlülüğüne tabi olan kişiler tarafından işleniyor ise yasak değildir.
 9. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 10. İlgililerin ırkı, etnik kökeni, politik görüşleri, dini ya da felsefi inançları, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğine ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 11. Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması hallerinde açık rıza aranmadan Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde işbu metinde belirtilen amaçlar mevcut olduğu müddetçe işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda ve hukuki sebeplere dayanarak kişisel verilerinizi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin özel vekalet verdiğiniz avukatlar, işvereniniz, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler ile KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu kapsamda paylaşılan kişisel verileriniz Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi, gerekli olduğu ölçüde ve sınırlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli koruma ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek paylaşılmaktadır. Ayrıca hukuka uygun ve yetkileri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi tarafından ürün ve hizmetleriyle ilgilisi olmayan herhangi bir amaç için kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve elektronik ortamda Kanun'un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü, görsel veya yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu, hasta geçmişi vb.) olarak, e-posta, çağrı merkezi, fiziki ortam, internet ortamı, internet sitemiz ve sosyal medya üzerinden işbu aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta olup, fiziki veya elektronik ortamda saklanmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesine başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini veya güncellenmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde veya Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesine ve KVKK kapsamında belirlenen şartlarda silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin talebinize istinaden gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
 • İşbu Aydınlatma Metni kapsamında verilen onayı geri alma haklarına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, hizmet almış olduğunuz Mimar Sinan mahallesi .1394 sokak. No:14 Baysak 2 İş Merkezi Kat :2 ,D: 3 Alsancak Konak/İZMİR adresinde bulunan muayenehanemize elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı meteitil@gmail.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. Prof. Dr. İsmail Mete İtil Muayenehanesi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular reddedilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvuruları değerlendirme imkânımız bulunmamaktadır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Kişisel verilerin korunması konusunda en güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesine https://kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Doğabilecek her türlü talep, konu veya her türlü ihtilaf hakkında İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.

Veri Sorumlusu

Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Adres: Mimar Sinan Mah. 1394 sokak No:14 Baysak 2 İş Merkezi Kat:2 D:3 Alsancak Konak/İZMİR

METE İTİL

Randevu ve İletişim Formu

Bizlere merak ettiğiniz soruları sorabilir ya da randevu almak için iletişime geçebilirsiniz.


Konu seçiniz